ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75 ต่อ 11

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ประกาศ!!!!!
คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

คณะผู้จัดทำ ขอแสดงความยินดี และขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผลงานที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติและได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

ผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่น ดี และชมเชย ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับขาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 คลิก !!!

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 8 คลิก !!!

ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ คลิก !!!

คณะผู้จัดขอเชิญผู้วิจัยทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2560 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

กำหนดการโครงการฯ ห้องประชุมใหญ่ คลิก !!!

กำหนดการโครงการฯ ห้องประชุมย่อย คลิก !!!

ผู้นำเสนอทุกท่าน ลงทะเบียนและเข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2560 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

ผู้นำเสนอผลงานสามารถจอดรถ ได้ดังนี้

ผู้วิจัยสามารถ print บัตรจอดรถเข้าร่วมงาน คลิก !!!

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     - ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คัน

ภายนอกมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     - ลานจอดรถท่าวาสุกรี จำนวน 30 คัน

***แนะนำ ควรเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความสะดวก ***

แผนที่ คลิก !!!


16/3/2560: ผู้วิจัยสามารถรับเกียรติบัตรการนำเสนอได้หลังจากผู้นำเสนอคนสุดท้ายในห้องนำเสนอเสร็จ

16/3/2560: ผู้วิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์สามารถรับเกียรติบัตรการนำเสนอได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

10/3/2560: ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบห้องการนำเสนอผลงานได้จากกำหนดการฯ ห้องประชุมกลุ่มย่อย หรือ กำหนดการงานประชุมวิชาการ

9/3/2560: สามารถรับหนังสือตอบรับด้วยตนเอง หรือแจ้งทาง grad.ssru@hotmail.com

28/2/2560: ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

23/2/2560: ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และสามารถรับหนังสือตอบรับ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

23/2/2560: ผู้วิจัยที่นำเสนอแบบโปสเตอร์ จะส่ง template ทาง email ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นค้นไป

14/2/2560: ปิดรับบทความแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 23.00 น.

6/2/2560: ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบผลการประเมินบทความด้วยตนเอง 1) login 2) ข้อมูลส่วนตัว 3) ผลการตรวจสอบ หลังจากแก้ไขแล้ว 1) login 2) ข้อมูลส่วนตัว 3) ข้อมูลการร่วมสัมมนา 4) edit (แนบไฟล์แก้ไข) 5) บันทึก

25/1/2560: ปิดรับบทความ และชำระค่าลงทะเบียน 17.00 น. ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจส่งบทความความร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

25/1/2560: ผู้วิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งการโอนเงินภายใน 25 มกราคม 2560 เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอบคุณครับ

25/1/2560: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของประเภทการเสนอ เพื่อประโยชน์ของผู้วิจัย.

23/1/2560: ปิดรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ขออภัย มา ณ โอกาสนี้ นำเสนอแบบปากเปล่ายังสามารถลงทะเบียนได้.

Research Article Submission

Submission duration is December 1, 2016 – January 25, 2017. The last date for paper submission and payment due is January 25, 2017.

Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science

Registration Fee

- International presentation (English): Thai Baht 5,000.- (equivalent to USD 138.-)

- Presentation in Thai language (Lecturers, researchers and graduate students) Thai Baht: 3,000.

-International (English) poster: Thai Baht 5,000.- Poster in Thai language: Thai Baht 3,000.- and Plus Poster Making: Thai Baht 1,200.-

- Participants Thai Baht 1,500.-

***Payment for Poster making (Thai Baht 1,200.-) shall be done after notification of selection result on March 2, 2017

การส่งผลงาน

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

ผู้วิจัยที่ชำระเงินนหลังวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยจากต่างประเทศ (US$ 138) 5,000 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยในประเทศไทย (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 3,000 บาท

- ผู้เสนอแบบโปสเตอร์ (ค่าลงทะเบียนระดับระดับนานาชาติ 5,000 บาท หรือระดับชาติ 3,000 บาท และค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,200 บาท*)

- ผู้เข้าร่วมฟัง 1,500 บาท

* ค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,200 บาท ชำระหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม 2560