ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75 ต่อ 11

โทรสาร : (+66)2 160 1177

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8

การส่งผลงาน

การส่งผลงาน

กำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

ผู้วิจัยที่ชำระเงินมาในวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนและลงทะเบียนในทุกกรณี